Pályázat száma: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0015

A projekt címe: "Művelődő gyermekközösségek a szebb jövőért" - szemléletformálás a Körösök mentén
Igényelt támogatás: 43 880 445,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2010.03.24
Projekt rövid összefoglalója:


Pályázati programunk célja, hogy a közművelődés eszközeit felhasználva a gyermek korosztályt bevonjuk a formális nevelést-oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális és informális tanulási programokba, szolgáltatásokba annak érdekében, hogy a szabadidős tevékenységek által a lehető leghatékonyabban segítsük a gyerekek kulturális nevelését, kompetenciafejlesztését, szemléletformálását, életminőségét. Szakmai programjaink tervezésénél figyelembe vettük a települések specifikumait, a helyi igényeket, így a célcsoportból sokakat meg tudunk szólítani. Programjaink sikeres lebonyolítása esetén nő a formális oktatás hatékonysága, csökken a kulturális esélyegyenlőtlenség, sokat teszünk a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása érdekében. A kistérségi települések közötti összefogást erősítjük, az egymástól való tanulást hasznosítjuk a kulturális élet területén is.

                 A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja:
                             2011. július 01. – 2012. augusztus 31.

Kedvezményezett: Kulich Gyula Művelődési Ház
Székhely: 5624 Doboz, Hunyadi u. 1. Postacím: 5624 Doboz, Hunyadi u. 1.
Tel./fax: 66/ 268-299 Honlap: www.doboz.hu E-mail: muvelodesihaz@doboz.hu

 

Konzorciumi partnerek:

Dobozi Általános Iskola
Mesekert Óvoda Doboz
Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Köröstarcsa Község Önkormányzata Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Békéscsaba

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 43.880.445 Ft.

Kulich Gyula Művelődési Ház

- Ismerjük meg Békés megyét (Havi szakkör – Havi egyszeri alkalommal egy-egy Békés megyei település kulturális és népművészeti értékeinek megismerése – szakkörvezetők: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Ki múltját becsüli, lesz annak jövője (Heti szakkör – Népünk hagyományainak, szokásainak, hétköznapi életének megismerése, használati tárgyainak elkészítési technikájának megismertetése elkészítése– szakkörvezető: Dézsiné Gurzó Ágnes)

- Együtt lenni jó, ifjúsági klub (Heti szakkör – Önismereti klub, készségek fejlesztésével, szabadidő hasznos eltöltése – szakkörvezetők: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Ép testben ép lélek (Heti szakkör – Egészséges életmódra nevelés, szervezett szabadidős sportfoglalkozás keretében, elméleti (tesztek) és gyakorlati tevékenységek – szakkörvezetők: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Régmúlt hagyományai, jelen nemzedéke (Témanap – Népi játszóház, rendhagyó néprajzórák, szüreti felvonulás és bál – fő koordinátorok: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Játsszunk, játsszunk valamit… (Témanap – Gyermekszínházi előadás, népi játszóház, méhészettel kapcsolatos kiállítás, kóstoló, népi játszóház – fő koordinátorok: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Egy hét a népi hagyományok jegyében (Témahét – Népművészeti kiállítás, rajzverseny, népi játszóház, tehetséges gyermekek bemutatója a színpadon, gyermekszínház – fő koordinátorok: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Kiskarácsony, nagy karácsony (Témahét – Rajzverseny: „A mi karácsonyunk”, népi játszóház,
- néptánc, népdal, népzene a színpadon, gyermekszínház, rajzverseny eredményhirdetése, Falukarácsony– fő koordinátorok: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Színes kultúránk (Témahét – Általános iskolás tehetségek bemutatója, népi játszóház, egész napos fölolvasás a Nagyközségi Könyvtárban, rajzverseny témája: Doboz nagyközség kulturális értékei, rendhagyó néprajzórák, gyermekszínház, rajzverseny eredményhirdetése – fő koordinátorok: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Változatos ünnepeink (Témahét – Rajzverseny: „Húsvéti népszokások”, népi játszóház, gyermekszínház, rajzverseny eredményhirdetése, általános iskolás tehetségek diákjaink bemutatója a színpadon – fő koordinátorok: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Most mutasd meg! (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok – Egészséges életmódra nevelés szervezett szabadidős sporttevékenység által, testedzés és mozgás élvezete, sportolás megszerettetése, egészséges versenyszellem, sportszerűség kialakítása – fő szervezők: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Asztalitenisz bajnokságok (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok – Szervezetten a szabadidő hasznos eltöltése, az asztalitenisz szabályainak elsajátítása, egészséges versenyszellem, sportszerűség kialakítása – fő szervezők: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Doboz Nagyközség múltja, jelene és jövője (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok – Doboz nagyközség természeti, művészeti, kulturális értékeinek ismerete, magyarság kultúrájának, hagyományainak felfedezése, a magyar népi kultúra szellemi és tárgyi világa, értékeinek megismerése, közösségi élmény – fő szervezők: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

- Meglátni és másokkal is láttatni… (Tehetséggondozás – Kézügyesség és alapvető rajztudás fejlesztése, különböző rajzeszközök megismerése, használata, egyéni foglakoztatás, készségfejlesztés elméleti és gyakorlati tevékenységek által, kézügyesség, kreativitás fejlesztése, ábrázolási módok megismerése fő szervezők: Sziromi Katalin, Hidvégi Julianna)

Dobozi Általános Iskola

- Bartók nyomában (Havi szakkör – Bartók Béla életének és munkásságának, zenei világának, dobozi kötődésének, gyűjtőmunkájának megismerése – szakkörvezető: Nagy Zsuzsanna)

- Hogy nyíljanak cigányok útjai (Havi szakkör – A cigány néphagyományok megőrzése, és az ezekre épülő értékek továbbfejlesztése; egymás megismerésére, tiszteletére, értékeinek felfedezésére nevelés; kreativitás, fantázia, kézügyesség fejlesztése, helyes értékrend, viselkedés szabályinak elsajátítása – szakkörvezetők: Nagy Istvánné, Zsigmond Károly)

- Játsszunk történelmet (Havi szakkör – A történelem tantárgy iránt fokozott érdeklődést mutató, versenyeken magukat megmérettető, továbbtanuláskor e szakirány felé orientálódó tanulók részére – szakkörvezető: Kovács Ildikó)

- Jeles napok (Havi szakkör – A szakkör elsősorban azt tekinti céljának, hogy a részt vevő gyerekeknek rálátásuk legyen az államilag elismert ünnepeinkre, emléknapjainkra, azok jelentőségére, közösségformáló szerepére – szakkörvezetők: Futakiné Debreczeni Ilona, Paukertné Szabó Mária)

- Két keréken, a dobozi réteken (Havi szakkör – A biológia és földrajz tantárgyak iránt fokozott érdeklődést mutató, a továbbtanuláskor e szakirány felé orientálódó tanulók részére; cél: lakóhelyünk környezetének megismerése, tájékozódás, rendszerezés, megfigyelő, együttműködési képesség fejlesztése – szakkörvezető: Balogh Mária, Balogh Lászlóné)

- 4T Tanulás, tanítás, tanulók tréningje (Heti szakkör – Eszköz a tehetséges tanulók kezébe – tehetséggondozó program, amely elsődleges célja a gondolkodás, a figyelem, a koncentráció, a kifejezőképesség, a tájékozódás, az önértékelés fejlesztése – szakkörvezetők: Gógné Szőke Ildikó)

- Dobozi krónika (Heti szakkör – A lokálpatrióta magatartás erősítése, településünk értékeinek bemutatása az általános iskola történetének tükrében – szakkörvezető: Zsigmond Károly)

- Hol volt, hol nem volt a mesék világa (Heti szakkör – Olvasás iránti érdeklődés kialakítása, fenntartása, gyerekek szóbeli, írásbeli, vizuális alkotó kifejezőkészségének fejlesztése – szakkörvezető: Nagy Istvánné, Szatmári Istvánné)

- Íz-lelő szakkör (Heti szakkör – Alapvető konyhai ismeretek elsajátítása, ízvilág gazdagítás, ízlésformálás, egészséges táplálkozásra nevelés; felső tagozatos fiúknak és lányoknak, akik érdeklődnek a sütés, főzés, a konyhai, háztartási ismeretek iránt – szakkörvezető: Vargáné Haraszti Katalin)

- Maskarák (Heti szakkör – Színjátszó szakkör; célja: beszédkészség, kommunikációs készség, mozgáskoordináció, ritmus és zenei érzék, kifejezőkészség fejlesztése, tehetséggondozás – szakkörvezető: Illik Józsefné)

- Mutasd meg magad! (Heti szakkör – A zene, a tánc, a színpad iránt érdeklődő tehetséges gyerekek foglalkoztatása, iskolai és községi rendezvényeken való részvéte; magabiztosság, önbizalom, kreativitás, önmegvalósítás, beszédkészség, kifejezőkészség, kommunikációs készség, ritmusérzék, mozgáskoordináció fejlesztése – szakkörvezetők: Kádár Ádámné, Kovács Ildikó)

- Profi Fiatalok Környezetbarát Köre (Témanap – A környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése, értékrendek formálása, életminőség, egészsége életmód javítása. Cél: a környezettudatos nevelés érdekében szükséges ismertek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása iskolánk gyermekeinek: a környezetvédő gondolkodás, viselkedésmód kialakítása – fő szervezők: Gógné Szőke Ildikó, Turákné Szente Mária Adél)

- Környezetbarát Fiatalok Köre (Témanap - A természeti környezetnek, mint a világ védelmére szoruló részének értelmezése. Annak fokozatos belátása, hogy az emberi tevékenység és maga az ember a természeti folyamatok szerves része. A környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése, értékrendek formálása, életminőség, egészséges életmód javítása – fő szervezők: Gógné Szőke Ildikó, Turákné Szente Mária Adél)

- BLT - Bingó Lábtengó Tábor (Témahét – A gyerekek mozgáskoordinációjának fejlesztése, a lábtenisz megszerettetése, alapjainak megismertetése – táborvezető: Zsigmond Károly)

- Játékos focitábor (Témahét – A gyerekek mozgáskoordinációjának fejlesztése, a labdarúgás sportág megszerettetése, alapjainak megismertetése – táborvezető: Zsigmond Károly )

- Játékos sportverseny meseszereplők bőrébe bújva (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok – Elsősorban a versenyek célja, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen megmérettetni magukat, alkalmak biztosítása a versenyhelyzetek átélésére, önértékelés, önbizalom kialakulására – szakkörvezető: Zsigmond Károly)

- Lovagi tornák Mátyás udvarában (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok - Elsősorban a versenyek célja, hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen megmérettetni magukat; ezen felül a fejlesztendő készségek, képességek: mozgáskoordináció, egészséges versenyszellem, közösségépítés, szocializációs készség – szakkörvezető: Zsigmond Károly)

- Osztályok közötti focibajnokság (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok – Cél: osztályközösségek fejlesztése, a labdarúgás sportág megszerettetése – megvalósító: Zsigmond Károly)

- Osztályok közötti lábtenisz bajnokság (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok – Cél: osztályközösségek fejlesztése, a lábtenisz népszerűsítése – megvalósító: Zsigmond Károly)

Mesekert Óvoda Doboz

- Hagyományőrző foglalkozások (Heti szakkör – Megismertetni a gyermekeket a hagyományos népi kultúra alapjaival: a népi kismesterségekkel, táncmozdulatokkal, melyek a magyar nép kultúrájának gyökerei – szakkörvezető: Czinanó Sándorné)

- Egészség mindenkinek (Témahét - Az elfogyasztott egészséges ételek, a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltételei. Cél: a gyermekek étkezési szokásait alakítva a szülők szemléletének formálása is. Az új ízek megismerése, gyakorlat közben új ismereteket szerzése: az újszerű tápanyagokról, megismerve közben az élelmiszerek élettani hatását, a változatos vitamin bevitel lehetőségeit – megvalósítók: Mesekert Óvoda dolgozói)

- Vakáció (Témanap – kirándulás Szanazugba a Fehér és a Fekete Körös összefolyásához Dotto kisvonattal; Színházi előadás megtekintése a dobozi Művelődési Házban; kirándulás Szegedi Vadasparkba az óvoda nagycsoportosaival – megvalósítók: Mesekert Óvoda dolgozói)

Köröstarcsa Község Önkormányzata Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- Kis fizikusok (Heti szakkör – cél: a fizika tantárgy megszerettetése; a szakkör kísérletező jellegű; kiindulás a pont, a nap, mint nap tapasztalt jelenségekből; magyarázatok keresése; a könnyen hozzáférhető eszközökkel való kísérletezések során új ismeretekhez jutás – szakkörvezető: Kissné Bodó Mariann)

- Környezetvédelmi szakkör (Heti szakkör – a környezet megvédéséhez szükséges tudás, készségek, értékrendszer elsajátítása; a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltának felismerése; ökológiai gondolkodás; a környezettudatos magatartás és életvitel segítése – szakkörvezető: Ottlecz Kornélia)

- Köröstarcsai krónika (Heti szakkör – a felnövekvő generációk „beoltása” a lakóhely és a hon ismeretének szeretetével; az elmúlt századok nagyra becsült köröstarcsai lakosok szellemi és anyagi hagyatékainak megismerése, gyűjtőmunkával és a rendelkezésre álló források feldolgozásával – szakkörvezető: Balázsné Dankó Hédi)

- Labdázni jó egyenes derékkal (Heti szakkör – Szivacslabda – „labdázni jó” - sportágat előkészítő játékok tanulása, labdakezelési gyakorlatok és azok elmélyítése, edzettség növelése, sportági alaptaktikák elsajátítása; - Tartásjavítás- „egyenes derékkal” - foglalkozások többféle eszközzel, izomzat erősítése érdekében – szakkörvezetők: Noszáné Tóth Edit, Ábelné Wagner Andrea)

Muzsikus műhely (Heti szakkör – célja a tehetséggondozás, a zene szeretetére, tiszteletére, zeneértésre nevelés, zenei ízlés kialakítása, az érzelmi világ színesítése és a zene személyiségfejlesztő hatásának előtérbe helyezése Kodály Zoltán gondolatainak szellemében, mely szerint a zene, a zenélés embernevelő, embert segítő tevékenység – Szabóné Uhrmann Zsuzsanna)

- Diákhét (Témanap, témahét – Szivacskézilabda-bajnokság tanévzáró mérkőzés, Lány és fiúkézilabda szezonzáró torna, Horgászverseny, Kerékpáros ügyességi verseny és Kresz-teszt, Drog-prevenciós előadás meghallgatása, tesztek kitöltése értékelése, Kirakó, Művészeti vetélkedő egész éves levelező versenyének záró programja, Gyermeknapi akadályverseny – szervezők: az általános iskola pedagógusai)

Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

- Élményszerző, alkotómunkával egybekötött kirándulás (1. Témanap – a természetben, a szabadban lenni jó, egészséges, ahol vidáman, felszabadultan érezhetjük magunkat, élvezhetjük a természet szépségét. Az alkotásokkal fejlesztjük a gyermekek kézügyességét, fantáziáját. A szabadban történő labdaadogatással, sorversennyel ügyességüket, mozgásukat fejlesztjük – fő szervező: Juhász Antalné)

- Az vagy, amit megeszel – egészségnap (2. Témanap – „zöldség nap az óvodában”, amikor megmutatjuk a gyerekeknek, szülőknek, a helyes étrend kialakításának kritériumait. Közvetlen tapasztalatszerzés a zöldségek érzékelésével, tapintással, szaglással, látással, kóstolással – fő szervező: Juhász Antalné)

- Adventi készülődés az óvodában (3. Témanap – a karácsonyvárás lényegi elemeinek megismertetése, tevékenységekbe foglalva, az ünnepkörhöz tartozó néphagyományok felelevenítése, sokféle eszközzel, anyaggal való ismerkedés, kézügyesség, esztétikai érzék, pozitív beállítódás fejlesztése – fő szervező: Juhász Antalné)

Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Békéscsaba

- A múlt nyomában, Erdélyben (6 napos kirándulás Erdélybe – a magyar történelem, a hagyományok és a természeti szépségek megismerése, akiknek fontos, hogy az erdélyi magyarságot közelebbről is megismerhesse – fő szervező: Barcsay Andrea)

- Népművészeti megmérettetések (Versenyek, vetélkedők, bajnokságok – A tevékenység célja, hogy olyan kötetlen csoportfoglalkozással tanuljanak diákjaink, amelyben játékos feladatokat oldanak meg. A megmérettetések során csapatban dolgoznak, és ezzel használják a kapcsolatteremtő készségüket, toleranciájukat, meggyőzőképességüket, stb. – megvalósító: Barcsay Andrea)

- Hagyományőrző foglalkozások (Heti szakkör – célja: lehetőséget biztosítása a tanórai foglalkozásokon kívül is a magyar népművészettel való foglalkozáshoz; fejleszteni kívánjuk az érdeklődő tanulók szakmai nyelvismeretét, nyelvhasználatát; gyakorlatias feladatmegoldó képességüket és nyitott hozzáállásukat – megvalósító: Barcsay Andrea)

 

 

Testvérem Egyesület - Munka-erőpiaci Integrációs képzés - 'Tedd meg az első lépést'

Időkép

Időjárás előrejelzés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti